De leverancierovereenkomst is vertaald uit de originele tekst (Engels). Het origineel is te vinden onderop deze pagina. Geldig is de Engelse versie.

Nederlands (Vertaling)

Aanbiedersovereenkomst


Versie 7 april 2018

Deze Leveringsovereenkomst ("Overeenkomst"), gedateerd op de datum van de online overeenkomst van de Leverancier met deze Overeenkomst ("Ingangsdatum"), is tussen ireloca Ltd. en het bedrijf gespecificeerd in het online registratieproces ( "Leverancier"), en neemt uitdrukkelijk de bijgevoegde algemene voorwaarden hierin op. Bij gebruik in deze Overeenkomst betekent "ireloca", gezamenlijk, ireloca Ltd en elke entiteit die ireloca Ltd controleert, bestuurt of onder gezamenlijke zeggenschap staat, of een derde partij die reserveringen via de Service mogelijk maakt. "Service" betekent de software, databases, producten en andere componenten die deel uitmaken van de service die door ireloca op de markt wordt gebracht om gebruikers in staat te stellen te winkelen voor, te boeken en te betalen voor reisdiensten en bestemmingsproducten via internet, een computer, een telefoon, een bureau of een ander boekingskanaal dat nu bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld.

 1. Producten
 2. Leverancier Productinformatie
 3. Klantenservice
 4. Anti-fraude Samenwerking
 5. Duur van overeenkomst
 6. Gegevensbescherming
 7. Betalingscondities
 8. Prijs en beschikbaarheid Wijzigingen
 9. Belastingen
 10. Verzekering
 11. Gebruik van intellectueel eigendom
 12. Beperking van garantie en aansprakelijkheid
 13. gezondheid en veiligheid
 14. Wijzigingen in de
 15. Bureaubladvereisten
 16. Algemene bepalingen
 1. Producten.
 2. De leverancier stemt ermee in om zijn reis- of bestemmingsproducten, activiteiten en / of diensten (zijn "producten") ter beschikking te stellen aan ireloca voor boeking via de service. De leverancier geeft ireloca hierbij toestemming om boekingen te accepteren en boekingsbevestigingen, bestel- / boekingsnummers of andere bevestigingsmethoden uit te geven zoals gespecificeerd door ireloca voor de producten (elk een "boekingsbevestiging") die ireloca beschikbaar stelt via de service. Leverancier zal: (i) boekingsbevestigingen accepteren die worden aangeboden door de klanten van ireloca (elk een "klant"); en (ii) de identiteit verifiëren van elke klant die een boekingsbevestiging presenteert voorafgaand aan de aanvaarding ervan. Als de Leverancier een Product niet kan aanbieden aan een Klant die een boekingsbevestiging presenteert, zal de Leverancier ireloca onmiddellijk op de hoogte stellen en, bij de Klant, een vergelijkbaar of Beter Product aan de Klant aanbieden zonder extra kosten, of ireloca op de hoogte stellen van de wens van de Klant om terug te betalen. ireloca kan afzien van het aanbieden van Producten via de Service naar eigen goeddunken. De Leverancier zal: (x) alle Producten die beschikbaar worden gesteld aan ireloca beschikbaar stellen via een andere derde distributeur van zijn Producten (elk een "Distributeur"), en (y) zijn Producten aanbieden aan ireloca tegen tarieven gelijk aan of minder dan de tarieven die het aanbiedt aan een andere distributeur voor dezelfde of vergelijkbare producten.
 1. Informatie over leveranciersproduct.
 2. Op of vóór de Ingangsdatum zal de Leverancier ireloca-gedetailleerde informatie over de Producten leveren, in de vorm en op de manier zoals gevraagd door ireloca, die onder andere de Tarieven voor de Producten inclusief belastingen (zoals hieronder gedefinieerd) omvat, beschikbaarheidsbeperkingen en het annuleringsbeleid voor elk Product. Zoals hierin gebruikt, betekent "Tarief" (a) het netto tarief inclusief Belastingen zoals door u verstrekt; of (b) het retailtarief inclusief belastingen zoals door u verstrekt, verminderd met de standaardprovisie zoals gespecificeerd door ireloca toen u dergelijke rente aanrekende; of (c) een promotioneel lager nettotarief inclusief belastingen die onderling zijn overeengekomen door de partijen voor gebruik in promotie-aanbiedingen zoals pakketten. Bij het verstrekken van informatie aan ireloca volgt de leverancier de instructies van ireloca. Door deze verwijzing wordt de informatie die wordt ingediend bij ireloca, eenmaal geaccepteerd door ireloca, opgenomen in en maakt een deel uit van deze overeenkomst.
 1. Klantenservice.
 2. Leverancier zal tweederangsklantenservice en -ondersteuning bieden voor het oplossen van vragen of problemen die zijn geëscaleerd naar Leverancier van ireloca-klantenondersteuning via e-mail en telefoon, en zal reageren op dergelijke escalaties en deze oplossen op hetzelfde serviceniveau dat wordt aangeboden aan de beste klanten van Leverancier en in overeenstemming met de industrie praktijk. Leverancier zal alle Klanten op een niet-discriminerende manier behandelen en op dezelfde manier als Leverancier zijn andere klanten behandelt. In een poging om volledige klantentevredenheid te verzekeren, zal ireloca te goeder trouw samenwerken met de Leverancier om elke klacht van Klant per geval te evalueren en op te lossen.
 1. Samenwerking op het gebied van fraudebestrijding.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Leverancier om de echtheid van alle boekingsbevestigingen en de identiteit van elke Klant te verifiëren, ireloca zal de Leverancier alleen de geldige bevestigde boekingsbevestigingen betalen die zijn ingewisseld en zal niet betalen voor boekingsbevestigingen die zijn gewijzigd of gereproduceerd of die eerder zijn betaald door ireloca. Als een partij van mening is dat een boekingsbevestiging frauduleus is of kan zijn, of als bepaalde gegevens die door een klant zijn verstrekt niet kunnen worden geverifieerd, zullen de partijen te goeder trouw werken om dergelijke frauduleuze of mogelijk frauduleuze boekingsbevestiging aan te pakken. In het geval van een frauduleuze of mogelijk frauduleuze boekingsbevestiging kan ireloca deze boekingsbevestiging op elk moment annuleren, indien mogelijk. Als annulering van een frauduleuze of potentieel frauduleuze boekingsbevestiging plaatsvindt vóór de terugbetaling, zijn noch ireloca, noch een van haar gelieerde ondernemingen verplicht annuleringskosten of boeten te betalen.
 1. Termijn van overeenkomst.
 2. Deze Overeenkomst begint op de Ingangsdatum en gaat door voor een initiële looptijd van één (1) jaar, waarna deze automatisch automatisch wordt verlengd voor opeenvolgende termijnen van een jaar, tenzij eerder beëindigd zoals hierin bepaald. ireloca kan deze Overeenkomst op elk moment en zonder reden beëindigen na kennisgeving aan de Leverancier. Leverancier kan deze Overeenkomst zonder reden beëindigen na dertig (30) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan ireloca. Als deze Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, zal de Leverancier alle uitstaande, eerder geboekte boekingsbevestigingen nakomen en zal hij blijven voldoen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst totdat de laatste boekingsbevestiging is ingewisseld.
 1. Gegevensbescherming.
 2. (a) Eigendom van klantgegevens. Tussen partijen bestaat informatie, inclusief maar niet beperkt tot de naam, het adres en de e-mail van de klant ("klantgegevens") die ireloca aan leverancier verstrekt in overeenstemming met deze overeenkomst, als eigendomsinformatie van ireloca en alle rechten, aanspraken en belangen in de Klantgegevens zijn eigendom van ireloca. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en daarna, zal Leverancier: (i) dergelijke Klantgegevens alleen gebruiken als noodzakelijk om zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen; (ii) deze Klantgegevens vertrouwelijk te onderhouden en te beschermen, met redelijke veiligheidsmaatregelen die minstens even groot zijn als de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om haar eigen vertrouwelijke informatie van vergelijkbaar belang te beschermen; en (iii) geen markt voor Klanten geïdentificeerd in de Klantgegevens of anderszins gebruiken of toestaan ​​dat de Klantgegevens worden gebruikt, verkocht, in licentie gegeven, verhuurd, overgedragen of gedistribueerd, in enige vorm of op enige manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ireloca. Al dergelijke klantendatabases zijn en blijven het exclusieve eigendom van ireloca. De voorwaarden in deze paragraaf beletten Leverancier niet om onafhankelijk informatie van een Klant te verzamelen, op voorwaarde dat de Leverancier niet direct of indirect zal deelnemen aan gevraagde of ongevraagde marketing-, promotie- of soortgelijke communicatie met een Klant tenzij de Leverancier rechtstreeks toestemming heeft ontvangen van die Klant. .
 3. (b) ireloca-materialen. Het is Leverancier niet toegestaan ​​om informatie, gegevens of ander materiaal van de Dienst inclusief ireloca's of de websites van aangesloten bedrijven (gezamenlijk de "ireloca Materialen") te schrapen of anderszins te extraheren. Het is de Leverancier niet toegestaan ​​om op enige manier de ireloca Materialen te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het publiekelijk tonen van ireloca Materialen op de websites van de Leverancier (anders dan Content (zoals hieronder gedefinieerd) zoals geleverd door de Leverancier aan ireloca).
 4. (c) Overleven. Deze sectie blijft bestaan ​​na beëindiging of afloop van deze overeenkomst.
 1. Betaalvoorwaarden.
 2. (a) ireloca zal aan Leverancier een verklaring van de vorige maanden teruggekochte Producten samen met het toepasselijke Tarief voor dergelijke ingewisselde Producten ter beschikking stellen. Alle betalingen van ireloca aan de Leverancier op grond van deze sectie worden als definitief beschouwd tenzij betwist door de Leverancier te goeder trouw en op basis van een schriftelijke kennisgeving die door ireloca is ontvangen binnen 60 dagen nadat de Leverancier de betwiste betaling heeft ontvangen.
 3. (b) Leverancier heeft geen recht op betaling voor annuleringen als Leverancier van een dergelijke annulering op de hoogte is gesteld in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden voor elk Product, indien van toepassing, en aan ireloca geleverd in overeenstemming met deze Overeenkomst.
 1. Wijzigingen in tarieven en beschikbaarheid.
 2. (a) Leverancier kan zijn nettorentevoet voor alle Producten onder deze Overeenkomst wijzigen met behulp van de irelocaustboard management online tool, op voorwaarde echter dat ireloca naar eigen goeddunken kan stoppen met het boeken van dergelijke Producten. Het nettorentarief of de verkoopprijs voor dergelijke producten blijft van kracht totdat Leverancier deze tarieven rechtstreeks actualiseert met behulp van de onlinetool irelocaunchboard.
 3. (b) Leverancier kan de levering van Producten die beschikbaar zijn voor ireloca beperken, op voorwaarde dat deze ook zijn aanbod van dergelijk Product aan andere Distributeurs voor dezelfde of soortgelijke producten beperkt. Leverancier zal dergelijke leveringsbeperkingen aan ireloca meedelen in de vorm en op de manier zoals gevraagd door ireloca. Het is de verantwoordelijkheid van de Leverancier om ireloca te informeren wanneer Producten niet langer beschikbaar zijn voor boeking door ireloca ten minste 48 uur voorafgaand aan de verkoopdatum voor stop. De leverancier zal alle reserveringsbevestigingen die zijn uitgegeven door ireloca binnen 48 uur na ontvangst van het bericht dat een product niet langer beschikbaar is, honoreren.
 4. (c) De Leverancier erkent dat ireloca geen kennis heeft van (i) het feitelijk gebruik van de Producten door Klanten, (ii) een kennisgeving van annulering die door Klanten aan de Leverancier kan worden gegeven, of dat een dergelijke kennisgeving van opzegging voldoende is op grond van het beleid van de Leverancier of de Leverancier; voorwaarden van deze Overeenkomst om Klanten (en ireloca) te ontheffen van de anders verschuldigde kosten, of (iii) elke prijsaanpassing onderhandeld tussen Leverancier en Klanten. Dienovereenkomstig kan ireloca zich beroepen op en accepteren als juist voor Producten van Leverancier: (x) de prijsinformatie verstrekt door de Leverancier zoals kan worden bijgewerkt op deze sectie; en (y) de reserveringsinformatie die is opgenomen in de reserveringsdatabase van ireloca.
 1. Belastingen.
 2. Leverancier stemt ermee in om ireloca alle verkopen, gebruik, accijnzen, logies, huur of andere soortgelijke belastingen of overheidsheffingen ("Belastingen") op te nemen die zijn opgelegd door een staat of lokaal belastinggebied op het geboekte product. Leverancier stemt ermee in om enige en alle dergelijke belastingen die door ireloca of een klant aan Leverancier zijn betaald, terug te betalen aan de juiste belastingautoriteiten zoals vereist door de wet. De leverancier zal ireloca informeren over eventuele wijzigingen in de belastingen en / of belastingtarieven van toepassing op producten.
 1. Verzekering.
 2. (a) Dekking. De Leverancier verklaart en garandeert dat hij zijn agenten, onafhankelijke contractanten en onderaannemers onderhoudt (en zal er voor zorgen dat deze onder deze overeenkomst blijven) op zijn enige kosten- en uitgavenverzekering om alle verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen die op een minimum voldoen aan regionale verplichtingen op basis van het type Producten geleverd door de Leverancier en het grondgebied waar de Producten worden geleverd.
 3. (b) Beleidsdetails. De Leverancier zal ervoor zorgen dat alle vereiste verzekeringspolissen (i) ireloca en zijn gelieerde ondernemingen en cessionarissen als bijkomende verzekerden benoemen voor hun algemene aansprakelijkheid en het beleid ten aanzien van openbare / productaansprakelijkheid; (ii) een clausule "Aanspraak op Principalen" opnemen ten gunste van ireloca; of (iii) een vergelijkbare clausule bevat die garandeert dat de belangen van ireloca onder deze Overeenkomst of in het geval van een claim worden beschermd. Daarnaast zal Leverancier ervoor zorgen dat dergelijke polissen een bepaling bevatten die ten minste dertig (30) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan ireloca vereist van elke annulering, wijziging of niet-verlenging van polissen (of als het voorafgaande niet is toegestaan ​​in het rechtsgebied van de Leverancier dan Leverancier stemt ermee in om ireloca schriftelijk op de hoogte te brengen ten minste 30 dagen vóór een belangrijke verandering van annulering van zijn verzekering). Binnen dertig (30) dagen na de Ingangsdatum en op de datum van vernieuwing van elke polis, zal de Leverancier ireloca-verzekeringscertificaten verstrekken of een ander bewijs van verzekering dat aanvaardbaar is voor ireloca dat aangeeft dat de belangen van ireloca worden genoteerd in het geval van een claim en overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst samen met andere documentatie met betrekking tot dergelijke beleidsmaatregelen als ireloca redelijkerwijs kan vragen.
 1. Toestemming om intellectueel eigendom te gebruiken.
 2. (a) Om ireloca in staat te stellen de boeking van de boekingsbevestigingen van de Leverancier op de markt te brengen en te bevorderen zoals hierin toegestaan, geeft de leverancier ireloca hierbij een beperkt, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij recht om Leveranciers te gebruiken en te tonen, kopiëren, reproduceren en herdistribueren. handelsnaam, logo's, handelsmerken en auteursrechten, afbeeldingen van de website van de leverancier (met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, tekst, audio, video, grafische afbeeldingen, foto's, illustraties en soortgelijke materialen) (gezamenlijk "inhoud"), uitsluitend in verband met de dienst. ireloca mag, naar eigen goeddunken, elke Inhoud bewerken, wijzigen en anderszins wijzigen zoals nodig of wenselijk is om de weergave van dergelijke Inhoud te optimaliseren (bijvoorbeeld om aanpassingen te doen aan de grootte, kleur, helderheid, contrast, enz.) en voor geen ander doel . Bovendien kan ireloca derden gebruiken om de Inhoud te reproduceren, te hosten of weer te geven ter ondersteuning van de Service.
 3. (b) In het geval dat ireloca enige Inhoud wenst te gebruiken op een manier die niet is toegestaan ​​door deze sectie, dan zal ireloca de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier voor een dergelijk gebruik verkrijgen.
 4. (c) Leverancier gaat ermee akkoord dat, niettegenstaande de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, de licentierechten die in deze sectie aan ireloca worden verleend, worden voortgezet voor Inhoud die wordt gebruikt in marketingmateriaal dat is gemaakt voorafgaand aan de beëindiging van de Overeenkomst (bijv. tijdschriften die maandelijks worden gedrukt, op kwartaalbasis of op tweejaarlijkse basis). Dit gedeelte blijft bestaan ​​na het beëindigen of verlopen van deze Overeenkomst.
 1. Beperking van garantie en aansprakelijkheid; Vergoeding.
 2. 1. ireloca geeft geen garantie of verklaring en wijst alle impliciete garanties, verplichtingen en aansprakelijkheden die voortvloeien uit de wet of anderszins, met betrekking tot de Dienst en / of enige inkomsten of winst die aan Leverancier wordt betaald uit boekingen via ireloca van de boekingsbevestigingen af. LEVERANCIER RELAST IRELOCA VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF INDIRECTE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST, ZELFS ALS IRELOCA OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. De leverancier zal ireloca en zijn respectieve werknemers, directeuren, functionarissen en agenten (de "Gevrijwaarde Partijen") vrijwaren, schadeloosstellen en verdedigen tegen alle acties, claims, rechtszaken, eisen, oordelen, verliezen, kosten, uitgaven en / of schade , inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of voortvloeien uit (een) Product, (b) gebruik van de intellectuele eigendom beschreven in Artikel 11, (c) een schending door Leverancier van deze Overeenkomst of enige verklaring of garantie, of (d) ) het verstrekken van onnauwkeurige informatie aan ireloca door Leverancier. Dit gedeelte blijft bestaan ​​na het beëindigen of verlopen van deze Overeenkomst.
 1. Gezondheid en veiligheid.
 2. Als de leverancier zich in de Europese Unie bevindt of als zijn producten binnen de Europese Unie worden geleverd, moet de leverancier de voorwaarden van deze sectie naleven en actief en te goeder trouw samenwerken met ireloca in verband met zijn programma voor gezondheid en veiligheid, dat bedoeld om de algemene veiligheidsnormen voor klanten te verhogen. Op verzoek van ireloca zal de Leverancier ireloca onmiddellijk een kopie bezorgen van de jaarlijkse exploitatievergunning en / of vergelijkbare certificering (en) van de Leverancier die vereist is om legaal te opereren in zijn rechtsgebied. Bovendien kan ireloca van tijd tot tijd een zelfevaluatievragenlijst voor gezondheid en veiligheid ("zelfbeoordeling") aan de leverancier verstrekken. Leverancier zal de in de Self-Assessment gevraagde informatie tijdig verstrekken. Verder zal Leverancier elke medewerker of adviseur die door ireloca is aangesteld toelaten om een ​​inspectie, audit of risicobeoordeling uit te voeren van de producten die hieronder worden aangeboden met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Wanneer aanbevelingen in verband met gezondheid en veiligheid worden gedaan als gevolg van een van de bovenstaande, zal Leverancier dergelijke aanbevelingen uitvoeren binnen onderling overeengekomen tijdschema's. Indien de Leverancier nalaat dergelijke gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen binnen de overeengekomen termijn uit te voeren, of indien de Leverancier er niet in slaagt om op verzoek een kopie van de jaarlijkse exploitatievergunning of vergelijkbare certificaten van de Leverancier te verstrekken, dan kan ireloca deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de leverancier.
 1. Wijzigingen in de voorwaarden.
 2. ireloca behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst of enig beleid of richtlijn met betrekking tot de Service op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen. Als ireloca de voorwaarden van deze Overeenkomst wijzigt of wijzigt, zal ireloca de gewijzigde voorwaarden van deze Overeenkomst schriftelijk aan de Leverancier verstrekken, mogelijk via e-mail. Alle wijzigingen of aanpassingen worden van kracht dertig (30) dagen na de kennisgeving van de herzieningen. De voortdurende levering van Producten door de Leverancier aan ireloca na het plaatsen van wijzigingen of wijzigingen moet de aanvaarding door de Leverancier van dergelijke wijzigingen of wijzigingen bevestigen.
 1. Bureauvereisten.
 2. Zoals gebruikt in deze sectie, betekent "Desk" een conciërgelocatie, een activiteitenbalie (inclusief, maar niet beperkt tot, een fysieke locatie binnen een hotel, luchthaven, verhuurbedrijf of treinstation), winkellocatie of andere fysieke locatie waardoor gebruikers om te winkelen voor, te boeken en te betalen voor reisdiensten en bestemmingsproducten van ireloca.
 3. (a) Vrijwaring. Voor producten geboekt bij bureaus wordt het volgende toegevoegd aan de definitie van gevrijwaarde partijen: de eigenaars en / of beheerders van het pand waar de desks zich bevinden en hun respectievelijke werknemers, directeuren, functionarissen en agenten. Uitsluitend met het oog op de handhaving van de vrijwaringsverplichtingen uiteengezet in deze Overeenkomst, worden de eigenaars en / of beheerders van het eigendom waar de Bureaus zijn gevestigd, en hun respectievelijke werknemers, directeuren, functionarissen en agenten beschouwd als begunstigden van derde partijen van deze Overeenkomst. Dit gedeelte blijft geldig na beëindiging van de Overeenkomst.
 1. Algemene bepalingen.
 2. (a) Deze Overeenkomst valt onder de wetten van Engeland en Wales en elke partij stemt in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de Engelse rechtbanken voor alle geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst. De overheersende partij in een dergelijk geschil kan zijn redelijke advocatenhonoraria, kosten en uitgaven van de andere partij verhalen.
 3. (b) Deze Overeenkomst creëert geen partnerschap, werkrelatie of agentschapsrelatie tussen de partijen. Leverancier mag deze Overeenkomst niet overdragen. ireloca kan deze Overeenkomst overdragen aan een van haar gelieerde ondernemingen. ELKE PARTIJ WIL IN DE HOOGSTE MATE TOEGESTAAN DOOR WETGEVING VAN JURY VAN ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST.
 4. (c) Leverancier verklaart en garandeert dat (i) hij gerechtigd is om deze Overeenkomst aan te gaan; (ii) alle informatie die door Leverancier aan ireloca wordt verstrekt waar en correct is; (iii) hij zal gedurende de Looptijd alle vereiste of toepasselijke vergunningen, goedkeuringen en vergunningen verkrijgen en behouden; (iv) de Producten in overeenstemming zijn met alle geldende arbeidsongeschiktheidswetten, inclusief als de Producten beschikbaar zijn in de VS, de ADA-richtlijnen; (v) het moet voldoen aan alle wetten, regels, voorschriften en verordeningen die van toepassing zijn op zijn bedrijfsactiviteiten en activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot gegevensbescherming, inclusief, indien van toepassing, naleving van de Europese Richtlijnen 95/46 / EG en 2002 / 58 / EG en de uitvoering ervan in EU-lidstaten; en (vi) het gebruik door ireloca van de Inhoud hierin zal de rechten van een derde partij niet schenden of schenden. De leverancier zal ireloca onmiddellijk op de hoogte brengen als de faciliteiten, uitrusting, producten of diensten van de leverancier veranderen.
 5. (d) De Leverancier gaat ermee akkoord dat deze op geen enkel moment, direct of indirect mondeling, schriftelijk of via enig medium, inclusief maar niet beperkt tot de pers of andere media, computernetwerken, bulletinboards of blogs, of enige andere vorm van communicatie, onrechtmatig interfereren met ireloca's contracten of relaties of laster, smaad, laster of anderszins schade toebrengen aan ireloca, haar producten en diensten ("lasteractiviteiten"). Bij het optreden of de beschuldiging van een lasterlijke activiteit, kan ireloca deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen door een kennisgeving hiervan aan de leverancier en alle andere rechtsmiddelen of anderszins te zoeken.
 6. (e) Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt en sluit uitdrukkelijk alle eerdere overeenkomsten en afspraken, schriftelijk of mondeling, uit. Niets in deze overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid voor eventuele frauduleuze afbeeldingen. Tenzij anders vermeld in deze Overeenkomst, kan van geen enkele bepaling van deze Overeenkomst worden afgeweken, gewijzigd of gewijzigd zonder een door beide partijen uitgevoerd schrijven. Geen enkele tekortkoming of vertraging door een partij bij de uitoefening van haar rechten of rechtsmiddelen geldt als een verklaring van afstand, tenzij deze schriftelijk wordt aangekondigd. Als een voorwaarde van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van deze Overeenkomst van kracht.
 7. (f) Deze Overeenkomst kan onmiddellijk worden beëindigd na schriftelijke kennisgeving door een van beide partijen als de andere partij ophoudt met zakendoen, insolvabel wordt of het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een insolventieprocedure, ongeacht of deze feitelijk of redelijkerwijs verwacht wordt. Als er een redelijke reden voor onveiligheid is met betrekking tot de uitvoering van of de schending door beide partijen van deze Overeenkomst, kan de andere partij schriftelijk een afdoende garantie voor de nakoming eisen. Zolang deze partij niet voldoende schriftelijk heeft bevestigd dat een dergelijke kwestie is behandeld of een dergelijke schending is verholpen, kan zij de uitvoering van deze Overeenkomst opschorten. Indien een dergelijke partij niet binnen vijf (5) dagen na haar verzoek, of binnen een andere redelijke termijn die zij krachtens de toenmalige omstandigheden heeft aangewezen, een dergelijke schriftelijke verzekering ontvangt, geeft het verzuim van de partij om dergelijke zekerheid te stellen de andere partij om deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.
 8. (g) Alle kennisgevingen hieronder dienen schriftelijk te geschieden en per fax of een erkende nachtelijke koerierdienst te worden verzonden als volgt: indien aan Leverancier, op het adres vermeld in het online registratieproces; als naar ireloca, naar ireloca Ltd, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londen, WC2H 9JQ, tav: leverancier (h) ireloca behoudt zich het recht voor om de bedragen die de leverancier krachtens deze overeenkomst aan ireloca verschuldigd is, te vergoeden en te verrekenen of enige andere overeenkomst tussen leverancier en ireloca.
 9. (i) Geen enkele bepaling van deze Overeenkomst kan door een derde partij worden afgedwongen krachtens de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 of anders dan zoals gespecificeerd in Sectie 12.
 10. (j) Elke partij zal alle informatie die aan deze partij wordt doorgegeven vertrouwelijk houden door de andere partij, inclusief, maar niet beperkt tot, klantgegevens. Alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en zullen niet worden bekendgemaakt (behalve aan de advocaten van elke partij of accountants op basis van need-to-know) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling en haar vertrouwelijkheidsverplichtingen blijven bestaan ​​na de beëindiging van deze Overeenkomst en een schending van deze bepaling geeft de andere partij het recht om deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en alle andere beschikbare rechtsmiddelen te zoeken.
 11. (k) Indien zich een catastrofale overmachtsituatie voordoet (inclusief maar niet beperkt tot het voorkomen of dreigen van een natuurramp, een milieuramp, natuurramp of door de mens veroorzaakte oorlog, burgerlijke onrust, arbeidsconflicten of een terroristische aanslag) in of rond de locatie van de Producten van de Leverancier, zal de Leverancier met ireloca samenwerken bij het verwerken van restituties aan de Klanten wanneer redelijkerwijs wordt verzocht. De voorgaande restitutie-eis vervangt elk terugbetalingsbeleid van de Leverancier.
 12. (l) Alle secties van deze Overeenkomst die tot uitdrukking komen om te blijven na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst en alle secties van deze Overeenkomst noodzakelijk voor de interpretatie of handhaving van deze Overeenkomst, blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

English (Original)

Supply Agreement


Version April 7, 2018

This Supply Agreement (“Agreement”), dated as of the date of Supplier’s online agreement to this Agreement (“Effective Date”), is between ireloca Ltd. and the company specified in the online registration process ("Supplier"), and expressly incorporates the attached terms and conditions. When used in this Agreement, “ireloca” means, collectively, ireloca Ltd and any entity that controls, is controlled by, or is under common control with ireloca Ltd, or a third party that facilitates reservations through the Service. “Service” means the software, databases, products, and other components that make up the service that is marketed by ireloca to enable users to shop for, book and pay for travel services and destination products through the internet, a computer, telephone, Desk or other booking channel now known or developed in the future. 

 1. Products
 2. Supplier Product Information
 3. Customer Service
 4. Anti-Fraud Cooperation
 5. Term of Agreement
 6. Data Protection
 7. Payment Terms
 8. Rate and Availability Changes
 9. Taxes
 10. Insurance
 11. Permission to use Intellectual Property
 12. Limitation of Warranty and Liability
 13. Health and Safety
 14. Changes to Terms
 15. Desk Requirements
 16. General Provisions
 1. Products.
  Supplier hereby agrees to make its travel or destination products, activities and/or services (its “Products”) available to ireloca for booking through the Service. Supplier hereby authorizes ireloca to accept bookings and issue booking confirmations, order/booking numbers or other confirmation method as specified by ireloca for the Products (each, a “Booking confirmation”) that ireloca makes available through the Service. Supplier will: (i) accept booking confirmations presented by the customers of ireloca (each, a “Customer”); and (ii) verify the identity of each Customer presenting a booking confirmation prior to accepting it. If Supplier cannot provide a Product to a Customer presenting a booking confirmation, then Supplier will immediately notify ireloca and, at the Customer’s election, provide Customer with a comparable or better Product at no additional cost, or notify ireloca of Customer’s desire for a refund. ireloca may refrain from offering Products through the Service in its sole discretion. Supplier shall: (x) make available to ireloca all Products that it makes available through any other third-party distributor of its Products (each a “Distributor”), and (y) offer its Products to ireloca at rates equal to or less than the rates it offers any other Distributor for the same or similar products.

 1. Supplier Product Information.
  On or before the Effective Date, Supplier shall deliver to ireloca detailed information about the Products, in the form and manner as requested by ireloca, which will include, among other things, the Rates for the Products inclusive of Taxes (as defined below), availability limitations and the cancellation policy for each Product. As used herein “Rate” shall mean (a) the net rate inclusive of Taxes as provided by you; or (b) the retail rate inclusive of Taxes as provided by you less the standard commission as specified by ireloca when you supplied such rate; or (c) a promotional lower net rate inclusive of Taxes mutually agreed upon by the parties for use in promotional offers such as packages. When supplying information to ireloca, Supplier shall follow the instructions provided by ireloca. By this reference, the information submitted to ireloca, once accepted by ireloca, is incorporated into, and made a part of, this Agreement.

 1. Customer Service. 
  Supplier will provide second-tier customer service and support to resolve inquiries or issues escalated to Supplier from ireloca customer support via email and telephone, and will respond to and resolve such escalations at the same service level provided to Supplier’s best customers and in accordance with industry practice. Supplier will treat all Customers in a nondiscriminatory manner and in the same manner as Supplier treats its other customers. In an effort to ensure complete Customer satisfaction, ireloca will work in good faith with Supplier to evaluate and resolve each Customer complaint on a case-by-case basis.

 1. Anti-Fraud Cooperation. 
  It is Supplier’s responsibility to verify the authenticity of all booking confirmations and the identity of each Customer, ireloca shall only pay Supplier for valid booking confirmations that have been redeemed and shall not pay for Booking confirmations that have been altered or reproduced or have been previously paid by ireloca. If a party believes a booking confirmation may be or is fraudulent, or certain data provided by a customer cannot be verified, then the parties will work in good faith to address such fraudulent or potentially fraudulent booking confirmation. In the event of a fraudulent or potentially fraudulent booking confirmation, ireloca may, if possible, cancel such booking confirmation at any time. If cancellation of a fraudulent or potentially fraudulent booking confirmation occurs prior to redemption neither ireloca nor any of its affiliates shall be obligated to pay any cancellation fee or penalty.

 1. Term of Agreement. 
  This Agreement begins on the Effective Date and continues for an initial term of one (1) year, renewing automatically for successive one-year terms thereafter, unless earlier terminated as provided herein. ireloca may terminate this Agreement at any time without cause upon notice to Supplier. Supplier may terminate this Agreement without cause upon thirty (30) days’ prior written notice to ireloca. If this Agreement is terminated for any reason, Supplier will honor all outstanding, previously booked booking confirmations, and will continue to comply with the terms of this Agreement until the last booking confirmation has been redeemed.

 1. Data Protection. 
  (a) Ownership of Customer Data. As between the parties, information including but not limited to Customer name, address, and email (“Customer Data”) that ireloca provides to Supplier pursuant to this Agreement, shall be considered proprietary information of ireloca and all right, title and interest in the Customer Data is owned by ireloca. During the term of this Agreement and thereafter, Supplier will: (i) use such Customer Data only as necessary to perform its obligations under this Agreement; (ii) maintain and protect such Customer Data in confidence, with reasonable security precautions at least as great as the precautions it takes to protect its own confidential information of similar importance; and (iii) not market to Customers identified in the Customer Data or otherwise use or permit the Customer Data to be used, sold, licensed, leased, transferred, or distributed, in any form or by any means, without the prior written consent of ireloca. All such Customer databases are and shall remain the sole and exclusive property of ireloca. The terms of this section shall not prevent Supplier from independently collecting information from a Customer provided that Supplier will not, directly or indirectly, engage in any solicited or unsolicited marketing, promotion or similar communications with any Customer unless Supplier has received consent directly from such Customer. 
  (b) ireloca Materials. Supplier is not authorized to scrape or otherwise extract information, data or other materials from the Service including ireloca’s or its affiliates’ websites (collectively the “ireloca Materials”). Supplier is not authorized to use in any manner the ireloca Materials including, without limitation, publicly displaying any ireloca Materials on Supplier's websites (other than Content (as defined below) as supplied by Supplier to ireloca). 
  (c) Survival. This Section will survive the termination or expiration of this Agreement.

 1. Payment Terms. 
  (a) ireloca will make available to Supplier a statement of the previous months redeemed Products along with the applicable Rate for such redeemed Products. All payments from ireloca to Supplier pursuant to this section shall be considered final unless disputed by Supplier in good faith and pursuant to a written notice received by ireloca within 60 days of Supplier’s receipt of the disputed payment. 
  (b) Supplier will not be entitled to payment for cancellations if Supplier was notified of such cancellation in compliance with the cancellation policy for each Product, if applicable, and provided to ireloca in accordance with this Agreement. 

 1. Rate and Availability Changes. 
  (a) Supplier may change its net rate for any Products under this Agreement using the ireloca Dashboard management online tool, provided however that ireloca may in its sole discretion discontinue booking such Product(s). The net rate or retail price for such Products will remain in effect until Supplier updates such rates directly using the ireloca Dashboard management online tool. 
  (b) Supplier may limit its supply of Products available to ireloca, provided that it also similarly limits its supply of such Product to other Distributors for the same or similar products. Supplier will communicate such supply limitations to ireloca in the form and manner as requested by ireloca. It is Supplier’s sole responsibility to inform ireloca when Products will no longer be available for booking by ireloca at least 48 hours prior to the stop sell date. Supplier shall honor all booking confirmations issued by ireloca within 48 hours of receiving notice that a Product is no longer available. 
  (c) Supplier acknowledges that ireloca has no knowledge of (i) Customers’ actual use of the Products, (ii) any cancellation notice that may be given by Customers to Supplier, or whether any such cancellation notice is sufficient under Supplier’s policies or the terms of this Agreement to relieve Customers (and ireloca) of the charges otherwise due, or (iii) any price adjustment negotiated between Supplier and Customers. Accordingly, ireloca may rely upon, and accept as accurate for Supplier’s Products: (x) the pricing information provided by Supplier as may be updated per this section; and (y) the reservation information contained in ireloca’s booking database. 

 1. Taxes. 
  Supplier agrees to include in the amount invoiced ireloca all sales, use, excise, lodging, rental or other similar taxes or governmental fees (“Taxes”) imposed by any state or local taxing jurisdiction on the Product booked. Supplier agrees to remit any and all such Taxes paid to Supplier by ireloca or any Customer to the appropriate taxing authorities as required by law. Supplier will inform ireloca of any changes in the Taxes and/or tax rates applicable to Products.

 1. Insurance. 
  (a) Coverage. Supplier represents and warrants that it will maintain (and shall cause each of its agents, independent contractors and subcontractors performing any services hereunder to maintain) at its sole cost and expense insurance to cover any and all of its obligations under this Agreement which will at a minimum meet regional obligations based on the type of Products provided by Supplier and the territory where the Products are provided. 
  (b) Policy Details. Supplier will ensure that all of the required insurance policies either (i) name ireloca and its Affiliates and assignees as additional insureds for its general liability and public/products liability policies; (ii) include an “Indemnity To Principals Clause” in favor of ireloca; or (iii) contains a similar clause which ensures that ireloca’s interests under this Agreement or in the event of a claim are protected. In addition, Supplier shall ensure that such policies shall contain a provision requiring at least thirty (30) days’ prior written notice to ireloca of any cancellation, modification or non-renewal of policies (or if the foregoing is not allowed in Supplier’s jurisdiction then Supplier agrees to notify ireloca in writing at least 30 days before any material change of cancellation of its insurance). Within thirty (30) days following the Effective Date, and upon the renewal date of each policy, Supplier will furnish to ireloca certificates of insurance or provide other evidence of insurance acceptable to ireloca that indicates that ireloca’s interests are noted in the event of a claim and pursuant to the terms of this Agreement along with such other documentation relating to such policies as ireloca may reasonably request.

 1. Permission to use Intellectual Property.
  (a) In order to enable ireloca to market and promote the booking of Supplier’s booking confirmations as permitted herein, Supplier hereby gives ireloca a limited, non-exclusive, worldwide, royalty-free right to use and display, copy, reproduce and redistribute Supplier’s trade name, logos, trademarks and copyrights, images from Supplier’s website (including, without limitation, data, text, audio, video, graphics, photographs, artwork and similar materials) (collectively, “Content”) solely in connection with the Service. ireloca may, in its reasonable discretion, edit, modify and otherwise alter any Content as is necessary or desirable to optimize display of such Content (e.g. to make adjustments to the size, color, brightness, contrast, etc.) and for no other purpose. Additionally, ireloca may use third parties to reproduce, host or display the Content in support of the Service. 
  (b) In the event ireloca desires to use any Content in a manner not permitted by this section, then ireloca shall obtain Supplier’s prior written permission for any such use. 
  (c) Supplier agrees that, notwithstanding termination of this Agreement for any reason, the license rights granted to ireloca in this section will continue for Content used in marketing materials created prior to the termination of the Agreement (e.g., magazines printed on a monthly, quarterly, or bi-annual basis). This section will survive the termination or expiration of this Agreement.

 1. Limitation of Warranty and Liability; Indemnity.
  1. ireloca makes no warranty or representation, and disclaims all implied warranties, obligations and liabilities arising by law or otherwise, regarding the Service and/or any revenue or profit payable to Supplier from bookings through ireloca of the booking confirmations. SUPPLIER RELEASES IRELOCA FROM ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR INDIRECT DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS AGREEMENT, EVEN IF IRELOCA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Supplier will hold harmless, indemnify and defend ireloca, and its respective employees, directors, officers and agents (the “Indemnified Parties”) against any and all actions, claims, suits, demands, judgments, losses, costs, expenses and/or damages, including attorneys’ fees, arising out of or resulting from (a) any Product, (b) use of the intellectual property described in Section 11, (c) a breach by Supplier of this Agreement or any representation or warranty, or (d) the provision of inaccurate information to ireloca by Supplier. This section will survive the termination or expiration of this Agreement.

 1. Health and Safety.
  If Supplier is located in the European Union or if its Products are provided within the European Union then Supplier shall comply with the terms of this section and co-operate actively and in good faith with ireloca in relation to their Health & Safety program, which is intended to raise the general safety standards enjoyed by Customers. At ireloca’s request, Supplier shall promptly provide ireloca with a copy of Supplier’s annual operating license and/or similar certificate(s) required for it to operate legally in its jurisdiction. In addition, ireloca may provide Supplier a health and safety self-assessment questionnaire (“Self-Assessment”) from time to time. Supplier shall supply the information requested in the Self-Assessment in a timely manner. Further, Supplier shall permit any employee of or consultant appointed by ireloca to carry out any inspection, audit or risk assessment of the Products offered hereunder in relation to health & safety. Where recommendations relating to health and safety are made as a result of any of the above, Supplier shall implement such recommendations within mutually agreed timeframes. If Supplier fails to implement any such health and safety recommendations within the agreed timeframe, or if Supplier fails to timely provide a copy of Supplier’s annual operating license or similar certificate(s) when so requested, then ireloca may terminate this Agreement immediately upon written notice to Supplier.

 1. Changes to Terms.
  ireloca reserves the right to change or modify this Agreement, or any policy or guideline related to the Service, at any time in its sole discretion. If ireloca changes or modifies the terms of this Agreement, ireloca will provide the modified terms of this Agreement to Supplier in writing which may be via email. Any changes or modification will be effective thirty (30) days after the notice of the revisions. Supplier’s continued provision of Products to ireloca following the posting of changes or modifications shall confirm Supplier’s acceptance of such changes or modifications.

 1. Desk Requirements. 
  As used in this section, “Desk” means a concierge location, an activity desk (including, but not limited to, a physical location within a hotel, airport, rental agency or rail station), retail location or other physical location which enables users to shop for, book and pay for travel services and destination products from ireloca. 
  (a) Indemnification. For Products booked at Desks the following is added to the definition of Indemnified Parties: the owners and/or managers of the property where the Desks are located and their respective employees, directors, officers and agents. Solely for the purposes of enforcing the indemnification obligations set forth in this Agreement, the owners and/or managers of the property where the Desks are located, and their respective employees, directors, officers and agents shall be deemed to be third party beneficiaries of this Agreement. This section shall survive termination of the Agreement.

 1. General Provisions.
  (a) This Agreement is governed by the laws of England and Wales and each party consents to the exclusive jurisdiction and venue of the English courts for all disputes relating to this Agreement. The prevailing party in any such dispute may recover its reasonable attorneys’ fees, costs and expenses from the other party. 
  (b) This Agreement does not create a partnership, employment or agency relationship between the parties. Supplier may not assign this Agreement. ireloca may assign this Agreement to any of its corporate affiliate companies. EACH PARTY WAIVES TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW TRIAL BY JURY OF ALL CLAIMS RELATING TO THIS AGREEMENT. 
  (c) Supplier represents and warrants that (i) it is authorized to enter into this Agreement; (ii) all information provided by Supplier to ireloca is true and correct; (iii) it shall obtain and maintain throughout the Term all required or applicable permits, approvals and licenses; (iv) the Products are in compliance with all applicable disability laws including if the Products are available in the US, the ADA guidelines; (v) it shall comply with all laws, rules, regulations and ordinances applicable to its business and operations including, but not limited to, those relating to data protection including, if applicable, compliance with the European Directives 95/46/EC and 2002/58/EC and its legislative implementation in EU member states; and (vi) ireloca’s use of the Content herein shall not violate or infringe on the rights of any third party. Supplier will advise ireloca immediately if Supplier’s facilities, equipment, Products or services change. 
  (d) Supplier hereby agrees that it shall not at any time, directly or indirectly orally, in writing or through any medium including, but not limited to, the press or other media, computer networks, bulletin boards or blogs, or any other form of communication, tortuously interfere with ireloca’s contracts or relationships or slander, libel, defame or otherwise injure ireloca, its products and services (“Defamatory Activity”). Upon the occurrence or allegation of any Defamatory Activity, ireloca may immediately terminate this Agreement by providing notice thereof to Supplier and seek all other remedies at law or otherwise. 
  (e) This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to its subject matter and supersedes and expressly terminates any and all prior agreements and understandings, whether written or oral. Nothing in this Agreement shall limit liability for any representations made fraudulently. Except as otherwise set forth in this Agreement, no term of this Agreement may be waived, modified or amended without a writing executed by both parties. No failure or delay by a party in exercising its rights or remedies shall operate as a waiver unless made by written notice. If any term of this Agreement is deemed invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, the remainder of this Agreement will continue in effect. 
  (f) This Agreement may be terminated immediately upon written notice by either party if the other party ceases to do business, becomes insolvent, or is subject to bankruptcy or insolvency proceedings, whether actual or reasonably believed to be imminent. If reasonable grounds for insecurity arise with respect to either party’s performance of, or breach of, this Agreement, the other party may in writing demand adequate assurance of due performance. Until such party receives sufficient assurance in writing that such issue has been addressed or such breach has been cured, it may suspend its performance of this Agreement. If such party does not receive such written assurance within five (5) days after its request therefore, or within such other reasonable period of time it may designate under the then existing circumstances, the failure by the party to furnish such assurance will entitle the other party to immediately terminate this Agreement. 
  (g) All notices hereunder must be in writing and sent by facsimile or a recognized overnight air courier as follows: If to Supplier, at the address specified in the online registration process; if to ireloca, to ireloca Ltd, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, Attn: Supplier (h) ireloca reserves the right to recoupment and offset for any amounts owed to ireloca by Supplier under this Agreement or any other agreement between Supplier and ireloca. 
  (i) No provision of this Agreement shall be enforceable by any third party under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 or otherwise except as specified in Section 12. 
  (j) Each party will retain in confidence all information transmitted to such party by the other party, including, without limitation, Customer Data. All terms and conditions of this Agreement will be considered confidential and will not be disclosed (except to either party’s attorneys or accountants on a need-to-know basis) without the prior written consent of the other party. This provision and its confidentiality obligations will survive the termination of this Agreement and a breach of such provision will entitle the other party to immediately terminate this Agreement and seek all other remedies available to it. 
  (k) If there is a catastrophic force majeure event (including without limitation, the occurrence or threatened occurrence of a natural disaster, an environmental disaster, whether natural or manmade, war, civil unrest, labor disputes, or a terrorist attack) in or around the location of Supplier’s Products, Supplier shall cooperate with ireloca in processing refunds to Customers when reasonably requested. The foregoing refund requirement supersedes any Supplier refund policy. 
  (l) Any sections of this Agreement which are expressed to survive termination or expiration of this Agreement, and any sections of this Agreement necessary for the interpretation or enforcement of this Agreement shall survive termination of this Agreement.